Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen Kees Lodder Woontextiel B.V., hierna te noemen: Lodder, en een Wederpartij. Slechts indien Lodder daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd, kan er van deze voorwaarden worden afgeweken.

1.2.         Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Lodder en zijn directie, indien en voor zover die op enig moment in een rechtsbetrekking met de Wederpartij zouden komen te staan.

1.3.         De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lodder en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1.         Alle offertes en aanbiedingen van Lodder zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 1 maand na de datum van offerte. Het risico dat gedurende de aanvaardingstermijn de goederen waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is bij de leverancier van Lodder, ligt bij de Wederpartij. Indien de goederen niet meer beschikbaar zijn bij de leverancier van Lodder, dan is Lodder steeds gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel, indien er al een overeenkomst tot stand is gekomen, de overeenkomst te ontbinden. Lodder is in dat geval nimmer verplicht schade te vergoeden of om de onderhandelingen met de Wederpartij voort te zetten.

2.2.         De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en kosten. Lodder is bevoegd kosten in het kader van de (uitvoering van) de overeenkomst gemaakt, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten apart in rekening te brengen.

2.3.         Indien de aanvaarding van de Wederpartij  afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod van Lodder, dan is Lodder niet aan die overeenkomst gebonden, tenzij Lodder verklaart dat hij aan de overeenkomst is verbonden.

2.4.         Offertes en prijsopgaves dienen steeds als geheel te worden aanvaard. Tenzij anders door Lodder aangegeven komt er na aanvaarding van een gedeelte van de offerte geen overeenkomst tot stand ten aanzien van dat gedeelte.

3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1.         De overeenkomst tussen Lodder en de Wederpartij eindigt door volbrenging van het stofferingsproject.

3.2.         De overeenkomst komt tot stand doordat de directie van Lodder dan wel  een werknemer aan wie een toereikende volmacht is  verleend de opdracht of de bestelling bevestigt. In die gevallen waarin de opdracht of bestelling niet wordt bevestigd, komt de overeenkomst tot stand door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht, dan wel de bestelling bij de leverancier van Lodder.  Lodder is bevoegd van de Wederpartij te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de Wederpartij niet voldoet aan dit verzoek van Lodder, is Lodder bevoegd gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in art. 4.1.

3.3.         Overeengekomen of opgegeven termijnen binden Lodder niet, doch zijn louter indicatief.  Onder geen enkele omstandigheid zijn die termijnen te beschouwen als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Lodder steeds per aangetekende post in gebreke te stellen. Lodder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Als uitgangspunt voor het bepalen van een redelijke termijn wordt gehanteerd de tijd die Lodder, leveranciers van Lodder of derden waarvan Lodder zich bedient, nodig hebben om gebreken te herstellen, dan wel vervangende zaken te leveren.

3.4.         De Wederpartij is verplicht om voor de uitvoering van de overeenkomst alle benodigde inlichtingen waarvan de Wederpartij weet of redelijkerwijs kan weten dat die voor de uitvoering van de opdracht belangrijk zijn of kunnen zijn aan Lodder mede te delen. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van die inlichtingen. De termijn voor uitvoering van die opdracht vangt eerst aan nadat de Wederpartij deze inlichtingen aan Lodder ter beschikking heeft gesteld.

3.5.         De Wederpartij draagt zorg voor de afwezigheid van asbest, eterniet en daarop gelijkende stoffen in en om de door Lodder te bewerken delen van gebouwen of bouwwerken. Indien er aan de zijde van Lodder gerede twijfel bestaat omtrent de vraag of er asbest of eterniet aanwezig is, dan dient de Wederpartij toe te stemmen in een onderzoek op zijn of haar kosten naar dergelijke stoffen en de gevaren van aanwezigheid daarvan. Lodder is, indien er gerede twijfel bestaat dat er asbest en eterniet aanwezig zijn, steeds bevoegd de overeenkomst terstond na het ontstaan van die gerede twijfel te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Wederpartij het asbest of de asbesthoudende materialen, eterniet en daarop gelijkende stoffen heeft laten verwijderen. Het verwijderen van het asbest, eterniet en daarop gelijkende stoffen vindt plaats voor rekening, risico en onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

3.6.         Levering geschiedt af magazijn Lodder, tenzij anders is overeengekomen. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de (af)levering, is Lodder gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

3.7.         Lodder is steeds bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van iedere uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis. Lodder is bevoegd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren, dan wel de bestelling in gedeeltes te leveren  en die fasen/gedeeltes afzonderlijk te factureren.

3.8.         Lodder is steeds bevoegd, indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd,  de uitvoering van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Wederpartij de werkzaamheden van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

3.9.         De Wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat het personeel van Lodder en alle overige door Lodder voor de montage tewerkgestelde personen, zodra zij op de plaats van montage zijn aangekomen hun werkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.

3.10.      De Wederpartij draagt er zorg voor dat de locatie waarop Lodder de opdracht dient uit te voeren voldoende bereikbaar is voor een auto of bestelbus en er in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw of bouwwerk waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd voldoende plaats is voor het plaatsen van een container van 15 m3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimtes waarin het werk uitgevoerd zal worden leeg en bezemschoon aan Lodder ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij draagt voorts zorg voor de aanwezigheid in die ruimtes van nutsvoorzieningen waaronder een electriciteitsaansluiting, wateraansluiting en gasaansluiting.

3.11.      Indien de Wederpartij tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen bedoeld in art. 3 dan is Lodder bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1.         Lodder is steeds bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, indien:

– de Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– de Wederpartij wordt geliquideerd, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag wordt gelegd ten laste van de Wederpartij, Wederpartij een verzoek doet voor toepassing van de wettelijke schuldsanering, of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken.

4.2.         Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lodder op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Lodder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken zoals die uit de wet en overeenkomst voortvloeien.

4.3.         Indien Lodder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade aan de Wederpartij.

4.4.         In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lodder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lodder op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5. Overmacht

5.1.         Lodder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Als zondanige omstandigheden wordt onder meer verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lodder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lodder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder  stakingen in het bedrijf van Lodder of van derden daaronder begrepen. Lodder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lodder zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.2.         Lodder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.3.         Voor zoveel Lodder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lodder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk aan de Wederpartij  te factureren.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.         Alle door Lodder in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lodder totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Lodder gesloten overeenkomst(en) gaaf en onvoorwaardelijk  is nagekomen.

6.2.         De Wederpartij is niet bevoegd de door Lodder geleverde of af te leveren zaken door te verkopen, die onder het eigendomsvoorbehoud van Lodder vallen. De Wederpartij is nimmer bevoegd geleverde of af te leveren zaken als betaalmiddel te gebruiken, die onder het eigendomsvoorbehoud van Lodder vallen. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.3.         De Wederpartij spant zich maximaal in om de eigendomsrechten van Lodder met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken dan wel (beperkte) rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Lodder daarvan terstond over te informeren.

6.4.         De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lodder ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lodder gerechtigd tot deze penningen. De Wederpartij verleent hierbij een stil pandrecht aan Lodder ter zake van die verzekeringspenningen. Lodder is bevoegd om namens de Wederpartij het pandrecht te laten inschrijven bij de dienst successie en registratie van de Belastingdienst. Voorts is Lodder bevoegd het pandrecht op ieder haar conveniërend ogenblik te openbaren.

6.5.         Voor het geval Lodder zijn eigendomsrechten wil effectueren, geeft de Wederpartij reeds nu alsdan onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lodder dan wel  door Lodder aan te wijzen derden om al die lokalen en plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lodder zich bevinden en die zaken terug te nemen. Indien de Wederpartij tekort schiet in de nakoming van deze verplichting, dan verbeurt de Wederpartij een boete van 15% van de waarde van de goederen die de Wederpartij alsdan ten onrechte onder zich houdt. Lodder is bevoegd zijn eigendomsrechten geldend te maken wanneer de Wederpartij zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of als er een gegronde vrees bestaat dat zij dit niet zal doen.

7. Betaling

7.1.         Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van een wettig betaalmiddel op het kantoor van Lodder of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een van de rekeningnummers zoals aangegeven op de factuur van Lodder, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lodder aangegeven. Lodder is gerechtigd om gedurende de uitvoering van het werk reeds uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden te factureren.

7.2.         Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De Wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is de handelsrente verschuldigd als bedoeld in art. 6:119 a BW.

7.3.         Lodder wijst de betalingen toe aan de openstaande facturen, ook in het geval dat de Wederpartij een andere toewijzing van de betaling wenst. Indien Lodder de betalingen niet toewijst, dan gelden de imputatieregels als bedoeld in art. 6:44 BW. Lodder is bevoegd, zonder daardoor in schuldeisersverzuim te geraken, een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

7.4.         De Wederpartij is nimmer bevoegd tot verrekening van het door haar aan Lodder verschuldigde. De Wederpartij is niet bevoegd haar de betalingsverplichting op te schorten indien zij zich niet kan verenigen met de hoogte van de factuur. De Wederpartij die zich niet kan beroepen op de artikelen 6:231 BW tot en met 6:247 BW is niet bevoegd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.5.         Indien de Wederpartij in verzuim is in de  nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de (wettelijke) regels die in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk zijn op het moment dat het verzuim intreedt, thans art. 2 van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

8. Risico-overgang en aansprakelijkheid

8.1.         Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken worden (af)geleverd aan de Wederpartij overeenkomstig art. 3 van deze voorwaarden.

8.2.         De aansprakelijkheid van Lodder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de geleverde zaak of door opzet,  grove schuld en grove nalatigheid aan de zijde van Lodder. Eventuele aansprakelijkheid van Lodder is  beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3.         Indien een beroep van Lodder op art. 8 om wat voor reden dan ook niet zou kunnen slagen, zal het door Lodder  aan de Wederpartij te betalen bedrag aan schadevergoeding  nooit meer bedragen dan het totaalbedrag van de door de Wederpartij geplaatste orders gedurende één jaar voorafgaand aan de ontdekking van het gebrek.

9. Garanties, onderzoek en reclames, verkorting verjarings- en vervaltermijnen

9.1.         Door Lodder verkochte goederen beschikken slechts over de eigenschappen die voor normaal gebruik van die goederen noodzakelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt als normaal gebruik beschouwd het gebruik als vloerbedekking in Nederland. Lodder heeft aan zijn verplichting tot het leveren van goederen die beantwoorden aan de overeenkomst voldaan indien de vloerbedekking de specificaties bezit zoals door de fabrikant opgegeven. Indien de opdracht bestaat uit het bewerken van door de Wederpartij aangeleverde goederen, dan staat Lodder slechts er voor in dat hij de werkzaamheden zorgvuldig uitvoert.

9.2.         Lodder is slechts gehouden tot vervanging of herstel van geleverde goederen indien de geleverde goederen niet voldoen aan de specificaties zoals opgegeven door de fabrikant van de goederen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Lodder te retourneren en de eigendom daarover aan Lodder te verschaffen, tenzij Lodder anders aangeeft. De Wederpartij is niet bevoegd in geval van non-conformiteit de overeenkomst met Lodder te ontbinden.

9.3.         Na verloop van de garantietermijn is Lodder bevoegd alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening te brengen.

9.4.         Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van een door Lodder geleverd goed of gebruik daarvan, onjuiste opslag of onjuist onderhoud.

9.5.         De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, terstond nadat de zaken aan hem worden afgeleverd dan wel de desbetreffende werkzaamheden door Lodder zijn uitgevoerd. De Wederpartij is verplicht om terstond te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen zij met Lodder overeen is gekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Lodder te worden gemeld. Onzichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Lodder te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lodder in staat is adequaat te reageren.

9.6.         Reclames schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. De Wederpartij blijft gebonden aan haar verplichting tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

9.7.         In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Lodder en de door Lodder bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Indien om wat voor reden dan ook  de in art. 9.5 gehanteerde klachttermijn geen stand zou houden, dan worden de wettelijke klachttermijnen zoals die onder meer volgen uit art. 6:89 BW en art. 7:23 BW verkort tot drie maanden nadat de Wederpartij het gebrek heeft ontdent of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

10. Vrijwaring

10.1.      De Wederpartij vrijwaart Lodder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lodder toerekenbaar is.

10.2.      Indien Lodder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Lodder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lodder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lodder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1.      Op alle rechtsbetrekkingen tussen Lodder en haar Wederpartij, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.2.      De rechter in de vestigingsplaats van Lodder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Lodder is steeds bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Bestellen:

Op de site kunt u uitgebreid zoeken in onze collectie vloerbedekking. Hieronder vindt u beknopt het bestelproces.

  • Zoek uw product en kies “online prijsopgaaf”;
  • U komt in het offertescherm en geeft de netto m2 in die u denkt nodig te hebben. U geeft hierbij tevens aan of u de vloerbedekking door ons gestoffeerd wilt hebben en, indien het bij u bekend is, per welke datum geleverd en gestoffeerd moet worden;
  • In het offertescherm vult u verder uw bedrijfsgegevens in en u kiest “offerte aanvragen”;
  • Na ontvangst van de bestelling door OnlineProjectstoffering.nl wordt er door een projectadviseur binnen 2 werkdagen met u telefonisch contact opgenomen en een afspraak gemaakt voor het inmeten en adviseren door onze projectadviseurs. Onze projectadviseurs komen altijd bij u op locatie om u optimaal te kunnen begeleiden;
  • Na afstemming door onze projectadviseurs met u, ontvangt u een orderbevestiging van de bestelling en dient u per factuur 70% van de bestelwaarde van de vloerbedekking binnen een week per bank te voldoen;
  • Na ontvangst van dit eerste voorschotbedrag is de bestelling definitief een order geworden;
  • Voor aflevering van de vloerbedekking ontvangt u een tweede factuur waar u gevraagd wordt het restant van de bestelwaarde te voldoen;.

Toepasselijk recht:

Op de koopovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Kees Lodder Woontextiel B.V.
Handelend onder Onlineprojectstoffering.nl
Watertoren 35a
3247 CL  DIRKSLAND

T: 0187-665421
E: info@onlineprojectstoffering.nl

KvK-nummer: 24437401
BTW-nummer: NL819568132B01